Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wynajmu oraz użytkowania domków.

I. Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) – w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa Klientów “Rafał Żmuda Firma Handlowo-Usługowa”, z siedzibą w Wilkowie, zwana dalej Wynajmującym, wprowadza regulamin określający warunki rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w „Ostoja Wilków”, zwanych dalej domkami. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu. Dokonanie rezerwacji jest jednocześnie zawarciem umowy najmu miejsca noclegowego w domkach między Wynajmującym a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

II. Rezerwacja i płatności

1. Klient dokonuje rezerwacji przez przesłanie wiadomości e-mail. Rezerwacja wymaga potwierdzenia przez Wynajmującego i wpłaty ustalonego telefonicznie lub przez e-mail zadatku. 2. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 7 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w w/w terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu. 3. Po dokonaniu rezerwacji i zaksięgowaniu wpłaty zadatku przez Wynajmującego, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem. 4. Wpłacony zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wynajmu. 5. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę rezerwacji osobie przekazującej klucze. 6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu uiszczona należność nie podlega zwrotowi (podstawa prawna „Ustawa o turystyce” z dn. 4.12.1997r.). 7. Pobyt zwierząt po wcześniejszym ustaleniu. 8. Na życzenie Klienta Wynajmujący wystawia fakturę VAT). 9. Ceny podane na stronie “Cennik” mają charakter informacyjny (orientacyjny) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

III. Pobyt

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13.00 w dniu rozpoczęcia rezerwacji i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Dopuszczane są zmiany po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym lub osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. 2. Przy odbiorze kluczy Klient okazuje dowód tożsamości. 3. Liczba osób mających zamieszkać w domkach jest ograniczona do wskazanej w rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego telefonicznie lub przez e-mail o jej zmianie. W przypadku przekroczenia tej liczby Wynajmujący ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej pełnej opłaty za wynajem. 4. Klient nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt. 5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy lub Wynajmującego o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w domkach oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce osoby odbierającej klucze. 6. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu 7. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, urządzeń elektrycznych i gazowych. 8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia domków a mogą stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników czy palników gazowych. Dopuszczalne są: komputery, maszynki do golenia i suszarki do włosów. 9. Przy każdorazowym wyjściu z domku Klient jest zobowiązany zamknąć wszystkie okna i zamki, do których otrzymał klucze. 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę auta lub innego pojazdu należącego do Klienta. Miejsca parkingowe znajdujące się na terenie posesji nie są strzeżone. 11. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w domkach – Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie. 12. Każdy z domków wyposażony jest w system alarmowy. W celu zabezpieczenia obiektu należy bezwzględnie załączać system alarmowy – obowiązek klienta

IV. Opłaty:

1. Cena wynajęcia 1 domku od 220 zł. Cena indywidualnie do ustalenia, zależna od terminu i liczby osób. 2. Za dzieci do lat 3 nie jest pobierana opłata, dzieci do lat 9 – połowa ceny. 3. Klimatyzacja jest dodatkowo płatna 20 zł za dzień

Podane ceny nie obowiązują w święta i sylwestra.

V. Wynajem w weekendy

1. W weekendy i święta nie wynajmujemy domków na jedną dobę.

VI. Dodatkowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.